Sprawdź, o jakie świadczenia chorobowe możesz się ubiegać? - biorcyŻYCIA

Autor:

Mecenas Aneta Sieradzka

Data aktualizacji:

2020-10-02 06:36:27

Poleć znajomemu

Pacjenci przed przeszczepem jak i po, w zależności od stanu zdrowia mogą starać się o otrzymanie niżej wymienionych świadczeń zdrowotnych:

Zasiłek pielęgnacyjny.

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Komu przysługuje zasiłek pielęgnacyjny?

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

  1. Niepełnosprawnemu dziecku;
  2. Osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności oraz osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21. roku życia;
  3. Osobie powyżej 75. roku życia.

Kwota zasiłku pielęgnacyjnego (obecnie: 1830 zł miesięcznie*) podlega weryfikacji co 3 lata.

Komu nie przysługuje zasiłek pielęgnacyjny?

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie przebywającej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, jeżeli pobyt ten i udzielane przez tę instytucję świadczenia częściowo lub w całości finansowane są z budżetu państwa albo z NFZ, a także osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.

Świadczenia rodzinne, w tym zasiłki pielęgnacyjne, są przyznawane i wypłacane przez ośrodek pomocy społecznej.

*Od 1 stycznia 2020

Świadczenie pielęgnacyjne.

Świadczenie pielęgnacyjne będzie Ci przysługiwać, jeżeli jesteś osobą niepracującą i opiekujesz się niepełnosprawnym członkiem rodziny. Dokładnie mają do niego prawo rodzice, faktyczni opiekunowie, osoby będące rodziną zastępczą spokrewnioną oraz inne osoby, na których ciąży obowiązek alimentacyjny wobec niepełnosprawnego dziecka, o ile nie podjęły one lub zrezygnowały z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki. Przy czym niepełnosprawność osoby wymagającej opieki musiała powstać: nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia. Świadczenie pielęgnacyjne przyznawane jest niezależnie od osiąganych dochodów (184,42 zł miesięcznie), a od 2014 roku jego wysokość co roku jest podwyższana w zależności od wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

Wniosek należy złożyć w ośrodku pomocy społecznej.

Dodatek do zasiłku rodzinnego.

Rodzina wychowująca niepełnosprawne dziecko może także liczyć na zasiłek rodzinny. Mają do niego bowiem prawo rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni dziecka, do ukończenia przez nie 18. roku życia lub 24. roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. Ponadto do zasiłku przysługuje też dodatek – związany z kształceniem i rehabilitacją niepełnosprawnego dziecka.

Wniosek należy złożyć w ośrodku pomocy społecznej.

Specjalny zasiłek opiekuńczy.

Jeżeli jesteś opiekunem dorosłej osoby niepełnosprawnej możesz z kolei starać się o specjalny zasiłek opiekuńczy. Od 1 stycznia 2015 roku o to świadczenie mogą ubiegać się nie tylko osoby, które zrezygnowały z pracy, aby sprawować stałą opiekę nad osobą niepełnosprawną, ale także opiekunowie, którzy w ogóle nie podjęli zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Ponadto o specjalny zasiłek opiekuńczy mogą ubiegać się również rolnicy, ich małżonkowie i domownicy.

O przyznaniu prawa do zasiłku decyduje kryterium dochodowe – łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę.

Wniosek należy złożyć w ośrodku pomocy społecznej.

Zasiłek stały.

Zasiłek stały to świadczenie obligatoryjne przysługujące na podstawie art. 37 Ustawy o pomocy społecznej osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym określone kryterium dochodowe i stanowi uzupełnienie dochodu tych osób do poziomu kryterium ustawowego.

Ważne: w przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej, świadczenia pielęgnacyjnego lub dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, zasiłek stały nie będzie Ci przysługiwał.

Wniosek należy złożyć w ośrodku pomocy społecznej.

Czy wiesz, że możesz ubiegać się o „zasiłek okresowy”, czekając na wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności?

Od 1 stycznia 2017 osoby z niepełnosprawnością, które oczekują na wydanie orzeczenia, a uprawnione są do pobierania zasiłku stałego z ośrodka pomocy społecznej mogą go otrzymać już od miesiąca, w którym wystąpiły z wnioskiem o ustalenie stopnia niepełnosprawności (tzw. zasiłek okresowy). Żeby uzyskać zasiłek okresowy powinieneś złożyć wniosek o zasiłek stały wraz z wymaganą dokumentacją i potwierdzeniem złożenia wniosku o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Po dopełnieniu tych formalności otrzymasz zasiłek wstecz, od daty wystąpienia z wnioskiem o ustalenie stopnia niepełnosprawności. Oczekując na wydanie orzeczenia, możesz otrzymać zasiłek okresowy, bez składania wniosku. Do jego otrzymania konieczne zaś będzie spełnienie wymogów ustawowych, również dochodowych.

Leczenie stomatologiczne.

W ramach obowiązującego systemu opieki zdrowotnej, osobom z niepełnosprawnościami generalnie przysługują świadczenia w takim samym zakresie, jak wszystkim ubezpieczonym. Jednak w przypadku leczenia stomatologicznego część osób z niepełnosprawnością – o ile wynika to ze wskazań medycznych – może korzystać z dodatkowych uprawnień, a dokładniej ze znieczulenia ogólnego i kompozytowych materiałów światłoutwardzalnych do wypełnień.

Uprawnienie to przysługuje:

  • Dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością do 16. roku życia oraz dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym w wieku 16-18 lat (z wyłączeniem procedury wizyty niepowiązanej z innymi świadczeniami gwarantowanymi – pierwszej wizyty dzieci do ukończenia 6. roku życia),
  • Osobom z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym, które ukończyły 18 lat.

Więcej informacji możesz uzyskać odwiedzając stronę internetową Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: https://www.gov.pl/web/rodzina

Podstawa prawna: Ustawa z dn. 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1518) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2015 r. poz. 1238).

CHIESI/KBŁ/BŻ/102/10/2020

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.