Regulamin serwisu - biorcyŻYCIA

Regulamin serwisu

Serwis www.biorcyzycia.pl został przygotowany przez  OS3 Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku, ul. Żorska 14 lok. 209, na zlecenie Chiesi Poland Sp. z o.o., jako serwis informacyjno-edukacyjny dla odbiorców w Polsce.

Prawa autorskie do materiałów zawartych w niniejszym serwisie przysługują niepodzielnie Chiesi Poland Sp. z o.o. Jakiekolwiek drukowanie, kopiowanie i inne rodzaje wykorzystania mogą odbywać się jedynie i wyłącznie w celach niekomercyjnych i dla użytku własnego. Jakiekolwiek wykorzystywanie lub stosowanie preparatów, leków i środków wymienionych w niniejszym serwisie odbywać się może jedynie po wcześniejszej konsultacji z lekarzem i zapoznaniu się z informacją dołączoną do każdego sprzedawanego preparatu lub leku. Jakiekolwiek komentarze, sugestie lub uwagi nawiązujące do informacji zawartych w niniejszym serwisie, przekazane przez odwiedzającego nie będą traktowane przez Chiesi Poland Sp. z o.o. jako poufne. Chiesi Poland Sp. z o.o. nabywa nieodpłatne prawo do powielania, wykorzystania oraz używania i dystrybuowania takich informacji bez żadnych ograniczeń. Wszelkie pomysły, know-how oraz technologie zawarte w takich informacjach mogą zostać wykorzystane przez Chiesi Poland Sp. z o.o. w dowolny sposób, w szczególności w produkcji, dystrybucji, marketingu.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Treści zawarte w Serwisie mają charakter informacyjny oraz użytkowy w zakresie:
  1. przesyłania newsletterów na podany adres e-mail – zwanej dalej „Subskrypcją”
  2. zadawania pytań ekspertowi zwane dalej łącznie [„Usługami”].
 2. Żadnej z informacji zamieszczonych w Serwisie nie należy rozumieć jako sugestii, iż:
  1. możliwe jest uniknięcie porady lekarskiej
  2. nawet osoba zdrowa przyjmująca lek poprawi swój stan zdrowia
  3. nieprzyjmowanie leku może pogorszyć stan zdrowia danej osoby
  4. produkt leczniczy jest środkiem spożywczym, kosmetycznym lub innym artykułem konsumpcyjnym
 3. Jedynym kosztem jaki użytkownik ponosi w związku z korzystaniem z Usług, jest koszt połączenia z serwerem, gdzie umieszczono Serwis, którego wielkość jest zależna od czasu trwania połączenia i taryfy stosowanej przez operatora sieci, z której korzysta użytkownik.
 4. Korzystanie z Serwisu oraz Usług podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów prawa polskiego oraz z powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich.
 5. W przypadku podjęcia przez Usługodawcę decyzji o zorganizowaniu konkursu bądź aktywności programu edukacyjnego, dostępnego za pośrednictwem Serwisu, zasady tego konkursu bądź aktywności programu edukacyjnego wprowadzone zostaną na mocy odrębnego regulaminu, a wzięcie przez Użytkownika udziału w konkursie lub aktywności programu edukacyjnego, wymagać będzie odrębnej akceptacji tegoż regulaminu przez użytkowników.

II. DEFINICJE UŻYTYCH POJĘĆ

 1. www.biorcyzycia.pl – internetowy serwis edukacyjny dostępny pod adresem http://www.biorcyzycia.pl prezentujący Materiały wideo i inne treści.
 2. Usługodawca – prawny właściciel serwisu www.biorcyzycia.pl.
 3. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu uzyskała dostęp do treści i usług oferowanych przez www.biorcyzycia.pl. Użytkownikiem może być również osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.
 4. Materiały – filmy, zdjęcia, pliki audiowizualne i audialne oraz teksty umieszczane przez Usługodawcę na www.biorcyzycia.pl.

III. WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z www.biorcyzycia.pl przez Użytkownika są następujące:
  1. Komputer z zainstalowaną przeglądarką internetową, umożliwiającą wyświetlanie na ekranie komputera plików HTML z włączoną opcją akceptowania plików „cookies”, obsługą „javascript” i „flash”.
  2. Połączenie z siecią Internet.
 2. Warunkiem korzystania z www.biorcyzycia.pl jest akceptacja przez Użytkownika Regulaminu i podanych w nim warunków świadczenia usługi.
 3. Korzystanie z www.biorcyzycia.pl jest nieodpłatne.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. korzystanie z serwisu niezgodnie z postanowieniami Regulaminu,
  2. przerwy w funkcjonowaniu www.biorcyzycia.pl, zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Usługodawcy.

IV. ZOBOWIĄZANIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

 1. Informacje i opinie zawarte w Serwisie zostały zebrane lub opracowane w dobrej wierze i na podstawie źródeł uważanych za wiarygodne.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przesyłane dane, w sytuacji, gdy nie są one inicjatorem transmisji, nie wybierają odbiorców danych oraz w przypadku, gdy nie usuwają lub nie modyfikują danych będących przedmiotem transmisji.
 3. Usługodawca podejmuje wszelkie działania zmierzające do zapewnienia stałego dostępu do Serwisu oraz świadczonych Usług.
 4. Usługodawca nie zweryfikował treści stron internetowych, z którymi połączony jest niniejszy Serwis i nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

V. ZASADY FUNCJONOWANIA ZAKŁADKI „PYTANIA I ODPOWIEDZI” (dalej Q&A lub FAQ)

 1. Zamieszczona na stronie www.biorcyzycia.pl zakładka Q&A zawiera odpowiedzi na pytania z zakresu ochrony zdrowia pacjentów transplantologicznych.
 2. Usługodawca może zamieścić na stronie www.biorcyzycia.pl kilka różnych zakładek zawierających pytania i odpowiedzi, przy czym każda zakładka może dotyczyć innego zagadnienia związanego z ochroną zdrowia pacjentów transplantologicznych.
 3. Użytkownik, który chciałby zadać pytanie związane z zakresem tematycznym danej zakładki Q&A, może przesłać je Usługodawcy za pomocą specjalnego formularza kontaktowego zamieszczonego w zakładce zawierającej daną sekcję Q&A.
 4. Użytkownik, formułując wiadomość, powinien ograniczyć się do zadania ogólnego pytania dotyczącego zagadnienia poruszanego w danej zakładce Q&A.
 5. W zapytaniach nie należy podawać żadnych informacji dotyczących stanu zdrowia (np. przebiegu choroby, wyników badań).
 6. Wszystkie pytania niespełniające warunków regulaminu zostaną natychmiast usunięte, a odpowiedzi na takie pytania nie zostaną opublikowane.
 7. Usługodawca oświadcza, a Użytkownik jest świadomy oraz akceptuje fakt, że przesłanie pytania nie stanowi gwarancji opublikowania tego pytania wraz z odpowiedzią w zakładce Q&A. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wyboru oraz dowolnej modyfikacji pytań, które zostaną opublikowane wraz z odpowiedziami w zakładce Q&A.
 8. Użytkownik jest świadomy oraz akceptuje fakt, że nie otrzyma indywidualnej wiadomości zwrotnej z odpowiedzią na przesłane przez siebie pytanie.
 9. Usługodawca oświadcza, że pytania oraz odpowiedzi opublikowane w zakładce Q&A mają wartość wyłącznie edukacyjną i stanowią ogólne wytyczne oraz kierunki postępowania dotyczące ochrony zdrowia pacjentów transplantologicznych. Ponadto Usługodawca oświadcza, a Użytkownik jest świadomy oraz akceptuje fakt, że publikacja odpowiedzi w zakładce Q&A nie stanowi udzielenia świadczenia zdrowotnego ani indywidualnej rekomendacji zdrowotnej dla konkretnego Użytkownika oraz że zapoznanie się z nią w żaden sposób nie może zastąpić porady lekarskiej.
 10. Odpowiedzi przygotowywane są w oparciu o aktualną wiedzę, dostępną w chwili ich publikacji.
 11. Przesłanie pytania do zakładki Q&A wymaga akceptacji niniejszego regulaminu.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zgłaszanie przez Użytkowników reklamacji, zapytań, a także uwag i sugestii dotyczących www.biorcyzycia.pl, następuje za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w www.biorcyzycia.pl w zakładce „Kontakt”. Zgłoszenie powinno wskazywać Materiały, którego dotyczy. Prawidłowo złożone zgłoszenia będą rozpatrywane przez Moderatora niezwłocznie po ich otrzymaniu, nie później niż w terminie czternastu (14) dni od ich zgłoszenia.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Usługodawca nie ma obowiązku uzgadniania z Użytkownikami zakresu oraz treści dokonywanych zmian. W przypadku jakichkolwiek zmian Regulaminu, Usługodawca zobowiązuje się do zamieszczenia czytelnej i łatwo dostępnej informacji o tym w www.biorcyzycia.pl.
 3. W sprawach nieunormowanych Regulaminem, zastosowanie znajdują przepisy Ustawy oraz, w pozostałym zakresie, przepisy Kodeksu cywilnego. Wobec Użytkowników, będących konsumentami, znajdują nadto zastosowanie przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów i o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 r. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.).
 4. Regulamin dostępny jest w www.biorcyzycia.pl w zakładce „Regulamin serwisu”.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2020.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.